Tag Archives: อินเทอร์เน็ตสาธารณะ

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

การให้บริการด้านข้อมูลารสนเทศรวมถึงสื่อ และอุปกรณ์ด้านที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการแก่นักศึกษาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปประสงค์เข้ามาใช้บริการสืบค้น และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในส่วนของการให้บริการด้านสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา แต่ละห้องติดตั้งซอฟท์แวร์แต่ละบบ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานเช่นห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน มีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และการวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการสอน ห้องบริการเครือข่าย Internet เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning โดยจะเป็นผู้นำในการแสวงหาองค์ความรู้พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักศึกษาอย่างดีที่สุด โดยมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆด้านเทคโนโลยีไว้ให้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดีขึ้น การบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการและการทำวิจัยต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้อย่างครบครันเพื่อให้บริการในทุกๆห้องเรียนจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียงสำหรับอาจารย์ในการสอนและทบทวนบทเรียน ในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ทางคณะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการรองรับทั้งกิจกรรมพิเศษที่มีการจัดขึ้นหรืองานอื่นๆ ทั่วไปที่เกียวกับการเรียน บริการระบบงานภายในมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เป็นระบบที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร สามารถเข้าใช้ทรัพยากรในระบบงานของมหาวิทยาลัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ตนเองสมัครใช้งานอยู่ได้โดยผ่านบริการ SSL VPN … Continue reading

Posted in การบริการ | Tagged , , | Comments Off on บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่