การเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เริ่มนำมาใช้ในสถานศึกษากันมากขึ้น

ในมหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มมีการเรียนสอนระบบ e-Learning กันมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม และสร้างการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และยังเปิดโอกาสในการศึกษาได้ทั่วถึง ทั้งนี้ยังสร้างโอกาสของการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว

การเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning เป็นการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจของตนเอง ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบด้วย รูปภาพ เสียง และวีดีโอ ส่งผ่านผู้เรียนผ่าน Web Browser ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย

e-Learning เป็นการเรียนการสอนทางไกลที่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเปิด ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้แหล่งวิชาที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านระยะทาง และเวลา ทำให้ผู้เรียนมีอิสระในการจัดตารางเรียนของตนเอง เพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ช่วยให้ผู้สอนเปลี่ยนเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำ ในขณะที่ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ระบบ e-Learning ทำให้การศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน สถานศึกษา เป็นต้น เน้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน และยังสามารถขยายความสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอก โดยเป็นแหล่งทรัพยากรของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพึ่งพาช่วยเหลือกัน ทั้งนี้การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายทำให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างกัน ช่วยลดช่องว่างในการศึกษาระหว่างบุคคลภายนอกและผู้สอน

ระบบ e-Learning มีการนำมาใช้มากขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะเห็นได้จากการเรียนรูปแบบใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เช่น หลักสูตรภาคพิเศษ นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยดังต่างๆ ได้แจกอุปกรณ์การเรียนที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่แจกipad ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนและทำแบบฝึกหัดผ่านระบบ e-Learning แต่อย่างไรก็ตามทางด้านตัวผู้เรียนเองต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีการวางแผนให้เหมาะสมกับชีวิตของตนเอง จึงจะทำให้การเรียนระบบนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น