เป้าหมายการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดี ซึ่งในเอกชนอาจจะพบเห็นไม่มากนัก เพราะเจ้าของจะใส่ใจเงินมากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐที่มองว่าเป็นเงินหลวง จึงไม่ค่อยสนใจ ดังนั้นจึงต้องปรับทัศนคติกันใหม่ โดยต้องตระหนักว่าเงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องรับผิดชอบตลอดเวลา ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และไม่แอบแฝง

เพื่อไม่ให้เกิดความพลั้งพลาดเสียหาย ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานหรือจากผู้บริหารไปยังกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องโดยการใช้สื่อต่างๆทั้งนี้เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานต่อกลุ่มเป้าหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารโดยคำนึงถึงการสร้างทัศนคติที่ดีและรักษาภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์, งานซื้อสื่อโฆษณา, งานบริการโทรศัพท์, งานกราฟิก และศิลปกรรม

การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก

โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูง ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านการประชาสัมพันธ์ต่อสังคม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดภาพพจน์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยการติดตามและเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก การประสานงานการใช้สถานที่จากหน่วยงานภายนอก และอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม ชุมชนและประเทศชาติ

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความสำเร็จสูงสุดตามที่ตั้งไว้ โดยการสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกให้นิสิตเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงการการศึกษา ตลอดจนสังคมภายนอกอย่างภาคภูมิ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาทั้งในด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ผ่านการรับข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือมากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องมีการนำแนวนโยบาย ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ออกสู่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วย  โดยอาศัยสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งงานประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ