การพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ในสภาวะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่ต้องการได้รับความสะดวกสบายจากการได้ใช้สินค้าและบริการทีมีคุณค่าและมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น จึงทำให้องค์กรต่างๆโดยเฉพาะภาคธุรกิจการบริการจะได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการบรรลุความสำเร็จขององค์กรองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการมีการทำงานเป็นทีมมีการเชื่อมโยงแบบเครือข่ายและให้ความหลากหลายกับการเรียนรู้

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้การปรับตัวขององค์กรและความสำคัญของการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่การให้บริการประเภทหนึ่งจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการเช่นเดียวกับองค์กรประเภทอื่นๆ ทั้งนี้การวางโครงสร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ซึ่งถือเป็นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา ทั้งนี้การสนองตอบต่อการบริการวิชาการแก่สังคมจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดสามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งประชาชนผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดและพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริการศึกษา และเชื่อมโยงไปถึงผลที่มีต่อประสิทธิผล โดยเฉพาะการให้บริการทางด้านการศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดการพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาจากความสำคัญของการให้บริการการศึกษาในระดับประเทศและความจำเป็นในการปรับระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องสภาพการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้การจัดการการศึกษาและเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ดังนั้นการที่องค์กรหรือหน่วยงานให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านการศึกษาโดยการมุ่งเน้นไปที่การบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพก็จะทำให้หน่วยงานด้านการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการจัดการการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษา และให้สนองตอบต่อความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น